Kabul Edilen Bildiriler

  BİLİM KURULU TARAFINDAN KABUL EDİLEN TEBLİĞLER ALFABETİK SIRAYLA AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR
1 AHP ve TOPSIS Yöntemleriye Teknoloji Firmalarının Performans Sıralaması BISTte Bir Uygulama
2 BIST 100 Enflasyon Petrol Döviz Kuru Faiz ve VIXin Altın Fiyatları ile Olan İlişkisi Bir Nedensellik Analizi
3 BIST Sınai Endeksinde Finansal Oranlar Temelinde Kümeleme Analizi Yapay Zeka Destekli Bir Model Önerisi
4 Bireysel Yatırımcıların Yatırım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Belirlenmesi
5 BİST 100 Endeksinin Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsa Endeksleri Yardımıyla Yapay Sinir Ağları Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi
6 BİSTte İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Performans Analizi MARCOS Metodu
7 Blokzincir Girişimleri ve Pay Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki Ampirik Bir Çalışma
8 Borsa İstanbulda İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma Kısa Dönem Getirilerini Etkileyen Faktörlerin Analizi
9 Borsa İstanbulda İlk Halka Arzlarda Uzun Dönem Fiyat Performansına Etki Eden Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi
10 BRICS T Ülkeleri Borsaları Arasındaki Dinamik Bağlantılılığın TVP VAR Yöntemi ile Analizi
11 Büyük Buhranın Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları İş Bankası Örneği Üzerinden Bir İnceleme
12 Comparison Of Famas Six Factor System And Frog Jump Optimization Algorithm With Deep Learning Model And Binary Combination In Stock Price Prediction Of Istanbul Stock Exchange
13 COVID 19un Sektörel Bulaşı Etkisi Türkiye Uygulaması
14 Çalışma Sermayesinin Karlılık Üzerindeki Etkisinin Yüksek Finansal Risk Varlığında Test Edilmesi  
15 Döviz Piyasası Baskı Endeksi ile Kur Krizi Dönemlerinde Tepki Veren Sanayi Şehirlerinin Elektrik Tüketim Miktarı ile Belirlenmesi
16 Eğitim Sektörüne Özgü Finansal Başarısızlık Öngörü Modeli Önerisi
17 Ekonomik ve Politik Belirsizlik Dönemlerinde Gerçekleştirilen İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlama Olgusu ve Düşük Fiyatlamanın Belirleyicileri
18 Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Akdenize Kıyısı Olan Ülkeler Üzerine Panel Eşbütünleşme Analizi
19 Entelektüel Katma Değer Bileşenleri Kârlılığı Etkiler Mi Bankacılık Sektörü Üzerinde Bir Araştırma
20 EURO Bölgesinde Enerji Fiyatlarının Ekonomik Güven Üzerindeki Etkisi 
21 Financial Performance Analysis of Multi Branch Banks with Integrated MPSI MARA Model The Case of Turkey
22 Finansal Esnekliğin Yenilik Yatırımlarına Etkisi Borsa İstanbul'da Ar Ge Yoğun Sektörlerde Faaliyette Bulunan Firmalar Üzerinde Bir Uygulama
23 Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi 2005 2022 Türkiye Örneği 
24 Finansal Gelişme Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Yeşil Tahvil İlişkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi G 20 Üyesi Ülkeleri 
25 Finansal Performansın Dupont Analiz Tekniği ile Yapısal Eşitlik Modelinde Ölçülmesi 
26 FinTek Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Performansına Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
27 Firma Değerinin Ne Belirler MSCI Türkiye Endeksi Firmalarında Bir Uygulama
28 Forecasting Turkiye Exports An E GARCH 11 Example
29 FRAKTAL HRP Portföy Yönetiminde Hibrit Makine Öğrenmesi Önerisi 
30 Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılımı
31 Have Investment Incentives Really Helped to Increase GDP
32 Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonlarının Performans Ölçümünde Omega Rasyosu
33 How Does Debt Heterogeneity Affect Firm Performance
34 Intraday Regime Switching Volatility Dynamics of Bitcoin Liquidity
35 Investigating The Effect of Behavioural Finance on Retail Investors Stock Performance in Borsa Istanbul and Moderator Role of Psychological Capital in This Effect
36 İlk Halka Arz Perspektifinden Finansal Başarısızlık Riskinin Tahmini Borsa İstanbulda 2019 ve 2020 Yıllarında Halka Arz Olan Şirketler Üzerine Bir Uygulama
37 Jeopolitik Risk Dönemlerinde Yatırımcıların Güvenli Limanları
38 Kar Payı Dağıtım Politikası Firma Performans İlişkisi Bir Meta Analiz Çalışması
39 Kıymetli Metaller Arasındaki İlişkinin Portföy Çeşitlendirmesi Açısından İncelenmesi Fourier ARDL ve Fourier ADL Testlerinden Kanıtlar
40 Kripto Para Piyasası ve Twitter Etkinliği İlişkisi Pandemi Dönemi Üzerine Bir İnceleme
41 Kripto Para Piyasası ve Yeşil Tahvil Piyasası Arasındaki İlişki Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi
42 Kur Korumalı Mevduat  Hesaplarının Mevduat Bankalarının Bankacılık Faaliyetlerine Etkisi
43 Kurumsal Yönetimin Sürdürülebilirlik Açıklamaları Üzerindeki Etkisi  Finansal ve Finansal Olmayan Firmalar Açısından Bir Karşılaştırma
44 Liralaşma Stratejisi ve Kur Korumalı Mevduat Üzerine Bir Araştırma
45 Makroekonomik Faktörler Bankaların Finansal Başarısını Nasıl Etkiler Türkiye ve Rusya Örneği
46 MSCI Ülkelerinde Ekolojik Ayak İzi ve Finansal Gelişmenin Doğrudan yabancı yatırımlara Etkileri  
47 Nasdaq ve New York Borsasında İşlem Gören Bazı Blockchain Hisselerinin Fiyat Değişimleri İle NYA ve NDX Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Engle Granger Yöntemi ile İncelenmesi
48 Pandemide Finansal Tehdit ve Ekonomik Zorluk Hissi Farklı Ülkelerde Aynı Millet Karşılaştırması
49 Rusya Ukrayna Çatışması Döneminde Borsa İstanbulda Zamanla Değişen Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesi MF DFA Yöntemi ile Genel ve Sektörel Kanıtlar
50 Sanayileşmenin ve yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkiler N11 Ülkeleri Örneği
51 Sharpe Oranı ve Alternatifleri Üzerine Bir Uygulama 
52 Sürdürülebilir Gelişim Borsa Kapitalizasyonu Ekonomik Büyüme Ve Banka Kredilerindeki Genişlemenin Boyutları G7 Ülkelerinden Kanıtlar
53 Temettü Verimi ile Karlılık Oranları Arasındaki İlişki  Borsa İstanbul Temettü 25 Endeksinde Bir İnceleme 
54 The Effect of Interest Rate and Exchange Rate Volatility on the Stock Returns of Borsa İstanbul
55 The impact of environmental social and governance (ESG) factors on corporate financial performance in emerging markets
56 Türk Bankacılık Sektöründe Hisse Senedi Fiyatı ile İflas Riski Arasındaki İlişkinin Z Risk Endeksi ve Finansal Oranlar ile Analizi
57 Türk Bankacılık Sektöründe İnternet Bankacılığının Rolü Ve Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bankacılığı Kullanımına İlişkin Deneyim Ve Memnuniyet Durumları
58 Türkiyede Bireysel Hisse Senedi Yatırımcılarının Davranışsal Önyargıları ve Finansal Risk Toleransları İlişkisi 
59 Türkiyede VIX Volatilite Korku Endeksinin BİST Katılım Endeksine Etkisinin ARDL Modeli ile Karşılaştırılması ve Davranışsal Finans Bağlamında Yorumlanması
60 Twitter ve Investing com Üzerine Duygu Analizi ve Pay Senedi Getirilerine Etkisi
61 Vadeli ve Spot Piyasalar Arasında Nedensellik İlişkisi Temmuz Eylül 2022 Piyasa Türbülansı Çerçevesinde İnceleme
62 Yaşam Döngüsü ve Aktarma Teorileri BİST Katılım 50 Endeksinde Geçerli Mi
63 Yeşil Finans Konusunda Yapılmış Çalışmaların Web Of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analizi 
64 Zombi Şirketlerin Finansal ve Ekonomik Etkileri