Bildiri Yazım Kuralları

Tam Metinlerin Hazırlanması

Hazırlanan Türkçe veya İngilizce tam metinlerin tam metin hazırlama kurallarına uygun olarak finans26@cumhuriyet.edu.tr e-mail adresine en geç 4 Ağustos 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Yazım Esasları

Tam metinler kaynakça dâhil en çok 25 (yirmi beş) sayfa olabilecektir. Bunu aşan metinler Sempozyum sekretaryası tarafından reddedilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. Tam metinlerde Sempozyum kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
Metinlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak ve sayfanın tek yüzünde yirmi beş sayfaya sığacak biçimde hazırlanması gereklidir.
Metinler, Windows için MS Word 2003 veya daha üzeri bir kelime işlemci programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanacak tam metinlerde; yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1 satır, sayfa boyutu A4 (210X290 mm.) ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
Metin 11 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 tab girintili olmalıdır.

Bildiri şablonunu indirmek için tıklayınız.

Yazım Kuralları

Yazı aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

I. Başlık ve Yazar(lar)ın Adı

Konu başlığının her sözcüğü büyük harfle başlamalı, 14 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.
Yazar(lar)ın Adı SOYADI 11 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.
Akademik unvanlar, kurum ad(lar)ı 10 punto satır ortalanarak yazılmalıdır.

II. Özet

 

Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. Özetler, 10 punto büyüklüğünde ve 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıca özet, yalnızca yazının amacını açıklamakla yetinmemeli, çalışmanın içeriğini tam olarak yansıtmalı, kısa yazılmalı ve makalenin önemli noktalarını veya sonuçlarını vurgulamalıdır.

III. Bölümler ve Alt Bölümler

 

Bölüm başlıkları 12 punto (Örn: 1. Giriş), bir alt başlıklar ise 11 punto (Örn; 2.1. Veri Seti) kısa ve koyu olarak yazılmalıdır.
Örnek: 1. Giriş;
2. Literatür Taraması
3. Yöntem……;
ve altbölümler 2.1. Veri Seti ….

IV. Şekiller ve Tablolar

 

Şekil yazısı alta, tablo yazısı üste gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği Şekil/Tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Şekiller/Tablolar metin içerisine yerleştirilmelidir.

V. Kaynakça

 

Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır. Metin içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, yazarın soyadı, yayın tarihi, doğrudan aktarmalarda sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

Örnekler: Bayrakdaroğlu (2010) …,Gysbergs ve Henderson (1997) Gavcar, Bayrakdaroğlu ve Uzun (2011)…Yazar sayısı 3’den fazla ise Gavcar ve diğ. (2010) … olarak verilmelidir. Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir.

Kaynaklar, APA (Amerikan Psychologial Associaton) yöntemiyle belirtilmelidir (Ginsburg, 2005: 148) gibi… Dipnot verilmesi gereken durumlarda ise; yazı içinden numara verilerek, sayfa altında 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynakça, makalenin sonunda 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kitaplar

Bayrakdaroğlu, A. (2011). Finansal Yönetim: Açıklamalı Örnekler ve Problemler. (Gözden geçirilmiş 13. Baskı) Ankara: Nobel Yayınları.

Dergiler

Çiftci, Y. (2009). Uluslararası finansal raporlama, Kocaeli İİBF Dergisi, 2 (15), 7-16.

Tezler

Ataman, A.G. (1999). İmalat Sanayi İşletmelerinde İleri Türev Ürünlerin Kullanımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiriler

Uzun, T. ve Şener, R. (2012). Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Mermer Ürünleri Üreten İşletmeler İçin Uygun Yönetimin Oluşturulması. XXXI. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumunda Sunulmuş bildiri.